ความเป็นมา

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลแม่กา (มหาวิทยาลัยพะเยา) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกัน จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลแม่กา (มหาวิทยาลัยพะเยา) ที่จัดตั้งขึ้นนี้ถือเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยนำร่อง ที่ตั้งในสถาบันการศึกษา เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

รู้จักกันศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน


ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในจังหวัดพะเยา

1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา
2. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่นาเรือ(01) อำเภอเมืองพะเยา พะเยา
3. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา(02) อำเภอเมืองพะเยา พะเยา
4. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสระ(01) อำเภอเชียงม่วน พะเยา
5. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลหย่วน(01) อำเภอเชียงคำ พะเยา
6. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลงิม(01) อำเภอปง พะเยา
7. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลออย(01) อำเภอปง พะเยา
8. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลหนองหล่ม(01) อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
9. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลป่าซาง(01) อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
10. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลหงส์หิน(01) อำเภอจุน พะเยา
11. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลห้วยยางขาม(01) อำเภอจุน พะเยา
12. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลดงสุวรรณ(01) อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
13. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลทุ่งกล้วย(01) อำเภอภูซาง พะเยา
14. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา(01) อำเภอเมืองพะเยา พะเยา
15. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลปง(01) อำเภอปง พะเยา
16. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลดอนศรีชุม(01) อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
17. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลน้ำแวน(01) อำเภอเชียงคำ พะเยา